صفحه خانگی|افزودن به علاقه مندی ها
  

The RGB Secret

توسط: بهمن پرتو در 24 تیر 1394


The RGB Secret

راز RGB

(واقعیتی حیرت آور اما تلخ)

 شایدتابه حال اسم RGBبه گوشتان رسیده باشد ،درست هست،

 RGBمخف واژه های انگلیسی Red, Green , Blue,  است آبی ،سبزوقرمز.

اجازه بدهید راز آنرا درپایان برایتان عرض نمایم . برای دانستن راز شگفت انگیز واسرار آمیزBGRبایستی ابتدا مقدماتی رادرباره ی آن بدانید، اگرمایل هستید پس بادقت داستان را پیگیری نمایید.

    داستان از آنجا شروع شد که بشر پابرروی کره ی خاکی نهادشاید داستان آدم وحوا را شنیده باشید پس نیازی به توضیح آن نیست ؛سالهای سال قبل از آفرینش بشرموجودات دیگری درروی زمین زندگی می کردند که با آفرینش بشر وپانهادن اوبرروی کره ی خاکی سفر شگفت انگیز بشر وداستانهای شگفت انگیز برخورد دونوع از موجودات ، بشر وموجوداتی که قبل ازبشر بودند شروع گشت.

 

    سالهای سال پیش از پیدایش نخستین تمدنهای بشر برروی زمین (نخستین تمدنهای بشری ابتدا دربین النهرین بوجود آمدند نظیر تمدنهای سومرباستان و...)بشر اززمان پانهادن برروی کره ی خاکی باموجوداتی که قبل ازاو دراین کره ی خاکی زندگی می کردند همسایه شد.

   دراثر برخورد تمدن وفرهنگ این دونوع اتفاقات خاصی افتاد ،بشر تحت تاثیر قدرت حیرت آور وخارق العاده آنها قرار گرفت وبدین سان آنها را به عنوا ن خدایی برای خود برگزید وبه پرستش آنها روی آورد ؛زیرا آنها نیروی خارق العاده به حامیان خود وتوان عجیب وخارق العاده ای می بخشیدند.تاآنها راهمیشه ازخود خشنود سازند درچنین صورتی روند تکامل بشر با انحطاط روبروشد برای این کار خالق اصلی موجوداتی آسمانی را برای تنبیه وآگاه نمودن ازروند حقیقی تکامل انسان وآشنا نمودن هرچه بیشتر او باخالق اصلی ودورنمودن آنها ازمدعیان خلقت دروغین به سوی زمین فرستاد، تا آنکه مردم حقیقت رایافتند وطرفداران وحامیان آنها (آن موجوداتی که قبل از مابودند)رو به کاهش نمود اما هرگز متوقف نشد وهرگز به طور کامل ازبین نرفت وهمیشه بصورت سری ومخفیانه افرادی پیدا می شدند که با آن موجودات ارتباط برقرار می نومدند وبه کسب قدرت از آنها باقربانی کردن انسانیت خود ودیگران می پرداختند.

   آیا تا به حال نام عجایب هفتگانه ی جهان راشنیده اید ؟نام اهرام ثلاثه ی اسرار آمیز مصرا چطور؟که حتی الان نیز با پیشرفت علم وتکنولوژی ساخت اهرامی مانند آنها غیر ممکن به نظر می رسد .نام برج بابل راچطور؟

   آری حیرت آورترین وپیشرفته ترین تمدنهای گذشته توسط آن موجودات وحامیان آنها ساخته شده اند نخستین تمدنهای بزرگ جهان ، برج اسرار آمیزبابل دراطراف بین النهرین ،تمدن اسرار آمیز مصر باستان و... آری چرا تمامی آداب ورسومهای مربوط به آن زمان از ریز ودرشت همه روی دیواره های اهرام ثلاثه ی مصر نگاشته شده اند اما به هیچ عنوان از نحوه ی ساخته شدن اهرام اصلا سخنی به میان آورده نشده است !چرا؟

   خالق اصلی ارتباط برقرار نمودن با آنها را حرام اعلام کرد وهر کاری که دراین زمینه صورت پذیرد واین پیام راتوسط افراد آسمانی خود به زمینیان ابلاغ کرد تا همگی بدانند.میدانید چرا؟

   یرا این موجودات دونوع هستند عده ای خوب وعده ای بد، خالق ارتباط برقرار کردن دو عالم بشر وعالم آنها را بایکدیگر ممنوع اعلام نمودوازهرنوع وگروهی چه ازانسانها وچه از آنها اگر پابه عالم یکدیگر بگذارندمورد غضب وخشم خالق قرار می گیرند. پس دراینصورت آن عده ی خوبی از آنها که مطیع خالق اند هرگز از دستور اوسرپیچی نمیکنند وبه ارتباط برقرار نمودن با انسانها نمی پردازند پس گروهی که به ارتباط برقرار نمودن باانسانها می پردازند از کدام نوع می باشند؟

   درست حدس زدید ازنوع کافران واز آنهایی که مورد غضب وخشم خالق قرارگرفته اند.بنابراین به هیچ عنوان مورد اعتماد نیستند . آنها ازاین اغوای نوع بشر چه سودی می برند؟

    آنها می خواهند که ما آنها را به عنوان خالق اصلی پرستش نماییم وازاین کار لذت می برند.می پرسید چرا؟نظری به داستان خروج شیطان ازبهشت وسخنانی که هنگام خروج از آن به خداوند گفت بیندازید !

      ایلومناتی

باوجود پیامبران الهی بشر توانست راه راازچاه تشخیص دهد اما این به معنای پایان کار نبود هنوزدرگوشه ی وکنار جهان افرادی بودند که مخفیانه باآن موجودات ارتباط پیدا می کردندو...آنها موفق به ساختن برجهای حیرت آوربابل ،اهرام مصر،و..شدندودیگران خواسته وناخواسته مسحور قدرت حیرت آورآنها شدند وعضو حامیان آنها گشتند.

    تااینکه قومی به نام قوم یهود درتاریخ پیداشدند حتما داستان یوزارسیف یایوسف پیامبر راشنیده اید درپی فرآیند فروخته شدن او داستان اوبه مصر کشیده شد واو حاکم آنجاشد وبعدها قوم وطایفه ی خودرانیز به مصر فراخواند ودرآنجا ماندگارشدند . طایفه ی او که ازنسل برادر بزرگ اویهودا بودند یهودی نامیده شدند آنها درهنگام بازگشت ازسرزمین مصر درعصر (حضرت موسی پیامبر)به سرزمین موعود خویش یعنی به حوالی اردن ولبنان کنونی ویاهمان اسرائیل وبیت المقدس تحت تاثیر افرادکابالیست وایلومناتها قرارگرفتند.

   کابالها وایلومناتها به آن عده افراد می گویندکه با آن موجودات ارتباط برقرار می کردند واز آنها نیرو می گرفتند وکارهای حیرت آوری میکردند وانسانیت وهمه چیز خودرانیز دراین راه قربانی می کردند.

   آیا تا به حال مراسم قربانی کردن انسان ونوزادها ونوشیدن خون آنها از طرف آنها به گوشتان رسیده ؟!

   دراین فرآیند یهودیان به اصطلاح غرب زده می شوند وتحت تاثیر آئین کابالها قرار می گیرند.دانشمندومحققی دراین زمینه می گوید که بعداز آن رویداد تاریخی کابالا سمی بود که دررگهای یهود تزریق شد که تا ابد ازآن خلاصی پیدا نخواهد کرد.از آن پس یهودیان نیز حامیان آن موجودات شدند یهودیان یا همان بنی اسرائیل یاهمان اسرائیلی های کنونی . آری.

به همان خاطر هست که جای جای قرآن کریم پراز توبیخ وسرزنش ووعده ی عذاب برای قوم بنی اسرائیل هست.ازآن پس یهودیان شروع به کشتن تمام پیامبرانی نمودند که برای هدایت آنها فرستاده شده بودجایی از تاریخ داریم که می گوید دریک روز چند ده پیامبررا می گشتند وخیلی راحت به سرکار میرفتند گویا کاری انجام نداده اند.

   آری آنها دین یهودی را به عقاید وآراء خود تحریف می کنند ودر واقع دین یهودی  واقعی وجود ندارد بعد از  آن آنهاشروع به کشتن حضرت مسیح نیز می نمایند که اینجا خالق اورا توسط فرشته ی وحی به آسمان می بردوفرددیگری به جای او به اشتباه به صلیب کشیده می شود به نام یهودا.

    آنها دین مسیح رانیز تحریف می نمایند آری تمامی ادیان اعم از مسیحی ویهودی همگی تحریف شده توسط آنهاست.ودینی غیر از دین جعلی آنها وجود ندارد.تا آنکه زمانهای طولانی سپری می شود حدود 2500 سال پیش یهودیان توسط بخت النصر حاکم مقتدر بابل به اسارت در آورده می شوند وحاکم بابل قصد نابود کردن همه ی آنها را می نماید وبه این منظور همه ی آنها از سرزمین خودشان به بابل آورده می شوند آما آنها آنجا نیز از کار خود دست برنمی دارند وشروع به برقراری ارتباط هرچه بیشتر با کابالستهای شهر بابل که شهر بابل توسط آنها ئر واقع بنا شده بود نمودند سالهای سال بعد از بخت النصر امپراتوری قدرتمند کوروش کبیر فرا می رسد کوروش کبیر یهوریان را آزاد می کند وبه دیار خودشان روانه می کند( اما عده ای از آنها به دیار خود باز نمی گردند ودر کشور پارس ایران کنونی مستقر می شوند) به همان خاطر هست به کشور ما می گویند دارای سلطنت 2500 ساله شاهنشاهی ، یعنی اسراویلی ها یهودی ها مبداء تاریخ رژیم سلطنتی در کشور ایران رااززمان کوروش کبیر قرار داده ان یعنی از زمان آزادی اجداد خودشان ،اما درواقع تاریخ وتمئن کشور ما ایران به 7000سال پیش می رسد.

   زمانهای طولانی سپری می شود تا تنها رقیب قدرتمند آنها پابه عرصه ی وجود می نهد یعنی اسلام قدرتمند.آنها حتی سعی می کنند پیامبر مارانیز یه قتل برسانند وسرانجام نیز موفق می شوند وپیامبر ماتوسط یک زن یهوی مسموم می شوند.اسلام گسترش روز افزون پیدا می کن وتقریبا سر تاسر جهان رافرا می گیرد ودر جهان تنها یک امپراتوری قدرتمن ووسیع ایجاد می شود به نام امپراتوری اسلام ، که گستره ی آن ازمرز چین تا اسپانیا وبخشهایی از اروپا و...را شامل می شد .

شوالیه های معبد

    درآن زمان جنگهای صلیبی حوالی قرن 11میلادی به وقوع می پیوندد درواقع جنگهای صلیبی توسط آنها برای نابودی اسلام طرح ریزی می شود با رودر رو قرار دادن دوجهان بزرگ اسلام ومسیحیت. شایان ذکر هست که جنگهای صلیبی که در آن دوجهانبزرگ اسلام ومسیحیت رو در روی هم قرار می گیرند 9 بار درتاریخ اتفاق می افتد وحدود200سال به طول می انجامد که در همه ی آنها اسلام پیروز می شود ومسیحیان شکست می خورند.

   درطی فر آیند جنگهای صلیبی شوالیه های معبد به بیت المقدس حمله میکنند میدانید چرا؟ زیرادر زمان حضرت سلیمان بعد از وفات آن حضرت رهبر کابالیستها ورهبر وفرمانروای آن موجودات ، ابلیس کتابی راتدوین کرده و می نویسد که در آن تمام راز وفن های تسلط بر نوع بشر نگاشته شده وآنرا درزیر معبد سلیمان دفن می کند وآن رابرای حامیان آینده ی خود نگه می دارد. به همان خاطر هست که اسرائیلی ها هنوز هم به حفاری های خود در بیت المقدس برای یافتن نسخه ی کامل آن ادامه می دهند.

   شوالیه های معبد درطی حفاری های خود به بخشی از آن کتاب وعلوم غریبه ی ورمز آلود دست پیدا می کنند وآنرا با خود به اروپا می برند ودر اسکاتلند امروزی مستقر می شوند ؛به مرور زمان آنها به سایر قدرتهای حکومتی نیز نفوذ می کنند وکم کم سراسر اروپا رافرا می گیرند وپایگاهی را برای خود در بریتانیای کبیر وانگلستان کنونی ایجاد می کنندونام خود را به ماسون یافراماسونری تغییر می دهند آنها بعد از محکم نمودن پایه های شیطانی خود با اعزام نمودن جاسوس هایی به بلاد اسلامی نظیر مستر همفر سعی درایجاد فتنه وتفرقه درمیان بلاد اسلامی برای مضمحل کردن امپراتوری بزرگ اسلامی می نمایندوسرانجام نیز موفق می شوند امپراتور بزرگ اسلامی را به کشورهای کوچکی چونترکیه ، اردن، عربستان، عراق، و...تجزیه کنند(حدود 300سال پیش)وبعد از تجزیه استعمار انگلستان آغاز گشت.

  شهر جدید The new city

  بخشی از آنها از انگلستان به قاره ی آمریکا رفته ودر آن زمان در قاره ی آمریکا فقط سرخپوستان زندگی می کردند آنها به قاره ی آمریکا رفته وشروع به کشتار بی رحمانه ی بیش از 9الی 12 میلیون از ساکنان اصلی قاره ی آمریکا(یعنی سرخپوستان)نمودند ودر آنجا ساکن شدند ونام آنرا ایالات متحده ی آمریکا  نهادند ورهبر نخستین آنها جورج واشینگتن که دارای  درجه ی اعظم 33فراماسونری بود آنها را دور هم جمع نمود.

امپریالیسم جهانی

  بدین سان استعمار آمریکا نیز شروع شد وهمچنین جنگهای بزرگ جهانی واستعمار آفریقا ، ایران ،هند،چین و...وآنها ازاین چنگها وغارتها سودهای زیادی انباشتند بطوریکه خانواده ی روچیلد ثروتمند یک خانواده ی یهودی درجهان هست که تنها یک فرزند از خاندان روچیلد به نام چارلز می تواند کل کشور اتریش را خریداری نماید 18 نفر از آن یهودیان می توانند دکل کشور چین یا آفریقا راخرید وفروش نمایند.شایان ذکر است فراماسونری ها تنها یودیان نیستند وهمچنین صهیونیستها آنها ترکیبی از مسیحیان ویهودیان کابالیسم هستند.

   آنهابا آن همه ثروت بدست آمده از آدم کشی وجنایت توانستند اختراعات وپیشرفت وفناوری خود راتا حد غیر قابل باوری که الان شاهد هستیم ارتقا دهند.

    اما آنها به این اندازه نیز اکتفا نکردندوبرای اینکه مردم جهان رافریب بدهند ودین وعقل واینان آنها را مانع بزرگ پیشرفت خود می دیدند بطور کامل ازبین ببرند تصمیم گرفتند با ترویج فساد وفحشاوتجمل گرایی ودنیا دوستی وبیهوده گرایی وسرگرمی های دیگری نظیر مسابقات فوتبال و... مردم جهان را درحالت اغما فرو برند تا به راحتی بتوانند بر جهان سلطه یابند.

 نماد گرایان

   آنها به خاطر علاقه ای که به فرمانروای واقعی واصلی یشان که او رامی ستایند تمام نمادهای خود را برمبنای خشنودی آن موجودات در سرتاسر جهان گسترش داده ومی دهند علامتهای ستاره پنج پر یاشش پر بز بافومت ستون ابلیسک هرم گیزا تک چشم یا چشم لوسی فر و... را در دبی ، واتیکان ،واشینگتن  ،نییویورک ،پاریس  ،لندن ،عربستان و...

(برای آشنایی بیشتر بانمادهای فراماسونری یاشیطان پرستان مراجعه کنید به کتبهای نگاشته شده ی مربوطه در این زمینه یا به این لینک)

   آیا متوجه فیلمهای هالیوودی شده اید چه چیز مشترکی در آنها وجود دارد درست هست در همه آنها تبلیغ فن جادوگری وکارهای خارق العاده مشاهده می شود ونیز موجودات بیگانه ی عجیب وغریب وگاها نیز بد ترکیب که بارنگهای مختلفی در فیلمها ظاهر می شوند وهمیشه در پایان فیلمها آنها پیروز می شوند ودر آنها به عنوان موجودات قدرتمند هوشمند اسرارآمیز مظلوم وحامی ومنجی بشر یاد می شود.که قابل ستودن هستند وگاها نیز به آنها موجودات فضایی نیز می گویند .

 

  

 

 


  پس اگر درافسانه ها یا درفیلمها ویادر هر داستان وکتابی نام دیو اژدها ویا موجود غیر طبیعی وفرازمینی ای شنیدید  منظور همان موجودات هستندیعنی

اجنه وشیاطین!  در دسته بندی که میشود برای آنها انجام داد آنها رادر کل درسه رنگ قرمز ،مثل پسر جهنمی آبی مثل،آواتار یا کله کدو، یاسبز مثل ،مرد هالک یا کارتون شریک و...می یابیم .پس بیدلیل نیست که فناوری واختراعات نیز که توسط غربی ها صورت پذیرفته وآنها  درج نمادها ی ماسونی خود رادرهمه چیز وهمه جا واجب ولازم می دانندبه همان خاطر هست (مثلا بارکد پشت کتابهاعدد 666عدد شیطان رانشان می دهد)که تلویزیونهای رنگی شما یا مانی تورهای رنگی شما ویا پرینتر های رنگی شما تنها از سه رنگBGRآبی سبز وقرمز ساخته شده که تا سایر رنگها ترکیبی از سه رنگ باشند وبا ترکیب این سه رنگ بوجود بیایند.یعنی الان تمامی رنگها استفاده شده درموارد مذکور ترکیبی از این سه رنگ هستند.

   برای آشنایی بیشتر درزمینه های فوق  می توانید به لینکهای مطالبی  که  از همین نویسنده برای موضوعات زیر قرار داده  شده اند مراجعه نموده واستفاده نمایید.

دهکده ی جهانی

راز سیزده به در

جنگهای صلیبی

 ارتباط دجال آخرالزمان با فراماسونری ها

چگونگی پیدایش قوم یهود

راز آرمگدون

ارتباط ماسونها وپیدایش فرقه ی خطرناک وهابیت

عقاید خطرناک واهداف ضد انسانی یهودیان

صهیونیزم بین الملل

فرشته ی سقوط کرده

بیلدربینگ

SDR جایگزین پول بین المللی دلار

دجال کیست جریان یا شخص

دجال یا آنتی کرایس درروایات

پروتکلهای زعمای صهیون

اسرارناگفته ی بشر

امپراتور نامرئی جهان

دهکده ی جهانی

فردی فراتر از خیال


 

(لا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا مُعْجِزينَ فِي الْأَرْضِ وَ مَأْواهُمُ النَّارُ وَ لَبِئْسَ الْمَصيرُ)

گمان نکنید کسانی که کافرگشته اند برروی زمین معجزه خواهند کرد،جایگاه آنها آتش است وچه بد جایگاهیست.

(57)سوره نور


 

انتقادات ،پیشنهادات ویاسوالات خودتان را برای ما ایمیل نمایید. 

 


تگها: The RGB Secret-کابالا- شیطان پرستی - صهیونیزم - جادوگری - یهود -آخرالزمان - جن گیری - ظهور

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.