صفحه خانگی|افزودن به علاقه مندی ها
  
ایلیا رایان » دانشنامه ها: » دانشنامه علمی » دهکده ی جهانی وامپراتور نامرئی جهان

دهکده ی جهانی وامپراتور نامرئی جهان

توسط: بهمن پرتو در 20 تیر 1394

 


دهکده ی جهانی وامپراتور نامرئی جهان


آنچه در این پست خواهید خواند(علت پیشرفت غرب – دهکده ی جهانی – ما جوانان رابه فساد خواهیم کشید -  امپراتورنامرئی جهان – سینمای هالیوود)

حتما راز اول را که در پست قبلی برایتان نوشتم را مطالعه کردید (چون این مطلب درواقع ادامه ی مطلب سابق محسوب می شود لذا اگر آنرا مطالعه نکرده باشید ممکن است مطالب این پست را متوجه نشوید برای مطالعه ی مطلب سابق روی این لینک کلیک نمائید.)

مطلب :چه بسیار درد آور وچه بسیار غم انگیز است واقعیتهایی را که قرار است دراین بخش به شما بگویم آنها با ماها چه کردند،با جوانان ماچه کردند می دانید چه کاری با ما کرده اند فقط تا این حد بدانید که هربلائی  که برسرشما وجوانان واقتصاد وروزگار وجهان آمده ومی آید همگی زیرسر برنامه های آنهاست من دراین پست به تبیین وتحلیل بخشی از مهمترین برنامه های خانمان برانداز وخطرناک وجهان سوز آنها  برایتان خواهم پرداخت.

    آنها جای متهم ومدعی راعوض کرده اند میدانید چرا اینهمه ماهی خلاف موج آب دارند شنا می کنند ؟!مدانید چرا اینهمه انسان درروی کره ی خاکی خلاف فطرت انسانی خود رفتار می کنند میدانید چرا روزگار خراب شده ؟!میدانید چرا آدم خوب کم در جامعه پیدا می شود می دانید چرا اینهمه اعمال وضد انسانی قتل وغارت و... زیادشده ومهمتر ازهمه ، می دانید چرا اینقدر فساد وفحشا در جامعه زیاد شده اصلا چرا آخرالزمان شده ؟!چرا جوانان اینقدر فوج فوج  به فساد وتباهی کشیده شده اند ؟!میخواهید پاسخ همه ی آنها را بدانید پس خوب گوش کنید تا دلیلش رابدانید!

    مطلب مهم اول:اول اینکه یک قدرتی درجهان توانست توسط قتل وغارت وانسان کشی های گسترده ای دریای از ثروت برای خود جمع آوری کند سپس برای اینکه خوی  خوی حرص وآز وطمع خود

را به کمال برساند وآن رابه خوبی ارضا کند تصمیم گرفتند بر کل جهان تسلط پیدا کنن چرا که تسلط بر یک شهر  یاکشور برای آنها کافی نیست آنها طمعکارتراز اینها هستند پس برای ارضای هر چه بیشتر خوی حرص وطمکاری خویش تصمیم گرفتند کاربزرگی را به همکاری هم انجام دهند .در تصمیم گیری که آنها برای جهان انجام دادند بدست آوردن 3چیز برای آنها مساوی با تصاحب کردن کل جهان برای آنها خواهد بود :

1-  اول اینکه تا می توانند بایستی ثروت از سرتاسر جهان برای خود جمع کنند وبه هر قیمتی که شده هرچند باقتل وجنگ جهانی واستعمار وهرمورد دیگری که شده بایستی یک بخش بزرگی از ثروت جهان را از آن خودکنند چرا که شالوده وبنیان هرکاری به داشتن یک ثروت هنگفت جهانی وابسته است ودر این راه به قول خودشان هدف وسیله را توجیه می کند یعنی رسیدن به هدف به هر صورت ممکن تنها برایشان مهم است هرچند دراین راستا میلیونها انسان هم کشته شوند اصلا مهم نیست.

2-   دوم اینکه بایستی برتمامی دولتها وقدرتها نفوذ پیدا کند سیاسی واقتصادی، وباثروت خود آنها راتحت سلطه ی خود قرار دهند ازدولت مردان بزرگ کشورها گرفته تا پلیسها وبازیگران وهنرمندان و...همه را عضو حزب وگروههای خود درآورند وبرای این کار هم پول کلانی هم به آنها پرداخت می کنند (برای عضوشوندگان)تا هیچ جای چونه زدن وبهانه گیری برایشان باقی نماند .

3-  سوم اینکه آنها تصمیم گرفتند تمامی رسانه های جهان راازآن خود بکنند تا آنچه را که دوست دارند را به گوش مردم در سرتاسر جهان برسانند وآنها راشستشوی مغزی بدهند وهمچنین بتوانند اهداف وعضوگیری های سراسری خود راباپرداخت پول کلان وچشم گیری همرا ه است رابا آب وتاب تبلیغ بکنند وازهمه مهمتر برای اینکه مردم راهرچه بیشتر مطیع خود کند واز هرگونه اعتراض وشورش احتمالی علیه خود درسرتاسر جهان جلوگیری کرده باشند تصمیم گرفتند .اولا آنها رابا هزاران چیز رنگارنگ وجذاب مشغول سازند تاهرگز مجال فکر کردن در امور جهانی وپی بردن به اهداف شوم وضد انسانی آنها پیدا نکنند ازجمله سینما ، فیلمهاوکارتونهای بسیار جالب وجذاب وگوناگون وهزار رنگ ،سریالهای زیبا وگیم های جذاب ،فوتبال وهزاران چیز دیگر.دوم:امادومی که خیلی مهمتر از اولی است وآن اینکه ذهن آنها را مسموم کنند فکر آنها راعقیم ومنحرف کنند وعقایدی را به آنها بباورانند تابا باور کردن آنها توسط مردم مطمئن شوند که هرگز سراغ ایمان واعتراض وغیره نخواهند رفت تا باخیال راحت به استثمار جهانی خویش توفیق یابند و دهکد ه ی جهانی خویش را برپا کنند.

     آنها توسط امپراتوری های رسانه ای خود درجهان بصورت گسترده وسراسری در جهان فساد وفحشا وبی بند وباری راتبلیغ می کنند تا با روی آوردن مردم به آنها وگرفتار شدن به باتلاق ان هرگز نتوانند خود را نجات دهند .وقتی یک جوان کار فساد وفحشایی رامرتکب می شود از اوحمایت می کنند حتی برای او زمینه هرچه بیشتر انجام آنرا فراهم می کنند وحتی برایش مستمری کلانی نیز (درکشورهای غربی)درنظر می گیرند وحتی بارسمیت شناختن آن وتصویب آن (فساد وفحشا)به عنوان قانون قابل اجرای کشوری حمایت بزرگی از آن می کنندوسازمانهای بزرگ فساد وفحشا در سرتاسر جهان برای آنها ایجاد می کنند(اشاره به تصویب قانون هم جنس بازی توسط دولت هادر کشورهای اروپایی)وآنرا به بهترین وزیباترین نحو تبلیغ می کنند تا دیگران تحریک کرده وسرانجام به فساد گرفتار کنند ومهمتر از ینها اینکه برای اینکه فطرت انسانی اونتواند اورا از کارشوم وغیر انسانی ای که آنها از او می خواهند ،بازدارد جای متهم ومدعی زاعوض می کنندیعنی برای او می گویند :

       اولا خدائی وجود ندارد وجهان توسط نیروی جاذبه  ویاتوسط موجودات فضائی بوجود آمده  دوم اینکه آخرتی هم درکارنیست پس بازگشتی هم درکار نیست همه چیز دراین جهان خلاصه می شود پس تا می توانی خوش باش وما هر چقدر بخواهی به تودراین راه کمک می کنیم هم خوش باش وهم پول ازما دریافت کن چه چیز بهتر ازاین ! وقتی جوان می پرسد همه ی اینها درست پس این دین ، دین چه می گوید این دین چیست ؟!می گویند دین چیزی جز یک مشت خرافه نیست روساوبزرگان در گذشته افراد جاهل ونادانی بودند وبرای اینکه بر دیگران تسلط پیدا کنند آمدن یک سری قوانینی ازخود نوشته اند ویک سری داستان پردازی های دروغین کردند تامردم را به نام دین فریب دهند تا برآنها بدین وسیله تسلط یابند وحکومت کنند لذادر واقع دینی وجودندارد درواع کسانی که ازدین صحبت می کنند یک سری آدمهای واپسگرا وسنت گرا هستند که نمی خواهند قبول کنند که عصرشان سپری شده ومردم کلک آنها را فهمیده اند ودیگر زیر بار حیله های انها که با نام دین بود نمی روند پس درواقع آنها که دین راتبلیغ می کنند کاملا ضد بشر وضد حقوق بشراند وقصد تسلط وحکومت برمردم جهان رادارند دوم اینکه مخالف آزادی بشرند ومی خواهند بشر درگرو قوانینی که به دروغ می گویند از طرف خدا آمده باشند وبه همین علت حجاب رابرزنانشان واجب می دانند وبرآنها ظلم می کنند وآزادی رااز آنها بدین وسیله سلب می کنند (اشاره به فمینیسم )وآنها رادر خانه فقط محبوس می کنند وبه همین خاطر جلو فساد وفحشا وهرگونه کار جنسی آزاد را می گیرند وآن را مخالف عفت می دانند وباآن مخالفت می کنند به همین خاطر هست که دین داران دنیادوستی ومال وثروت رابد می شمارند تا جیبهای خودشان را پر کنند ."

      آری دوستان اینها همان جملاتی هستند که شب وروز 24ساعته بصورت تمام وقت توسط امپراتور رسانه ای آنها درسرتاسر جهان برای ازبین بردن دین وزدودن ایمان وعقل وپایبندی به خدا ، انسانیت به گوش مردم جهان می خوانند تاآنها رابفریبند تا به اهدا شوم خود درسرتاسر جهان بهتر دست یابند چرا که دین راتنها مانع پیشرفت خود می دانند زیرا براطبق آموزه های دینی حکومت جهانی تنها از آن خداوند است زیرا برطبق آموزه های دینی قبول کردن حکومت ظالم وفاسد که قصد تار ومار انسانها رادارد مذموم وغیرقابل وحرام است زیرا برطبق آموزه های دینی انسان موجودی مادی نیست که زندگی او محصور این زندگی چند روزه ی دنیوی باشد بلکه او موجودی جاودانه هست وجهان برای اوپلی بیش نیست ؛وزندگی اصلی وجاودانه تنها درآخرت برای اومیسر است واو فقط باید در این زندگی دنیا توشه برای آخرت خود بردارد نه اینکه فرصت را از دست بدهد وبنشیند پلی که قرار است چند روز بعد (هنگام مرگ)خراب شود را آباد کند ورویش برج وویلا بسازد وبه آن دلخوش کند ناگهان بیند که مرگ فرارسید ه وهمه ی کاخها وبرجهای اورا ازبین برده ؛زیرابرطبق آموزه های دینی انسا موجودی بی نهایت طلب است وزندگی چند روزه ی دنیا جوابگوی این حس بی نهایت طلبی اونیست پس حتما بایستی جهان بزرگی درپیش باشد که جوابگوی او باشد زیرا برطبق آموزه های دینی همه حق حکومت دارند نه فقط آنها(امپریالیسم جهانی).لذا آتها وجود چنین آموزه های را دردین خطر بزرگی برای حکومت جهانی خود می دانند لذا با تمام قوا سعی در منفور جلوه دادن آن می کنند.

     به همین علت است که آنها تجمل گرایی ولوکس پرستی راهرچه بیشتر دربین ماها رواج می دهند تا از اهداف اصلی انسانی خود دور باشیم اما براستی چقدر در این کار موفق شده اند اگر خوب نگاه

کنیم خواهیم دید که انصافا موفق بوده اند آنها تمام کشورهای جهان راعضو گروه خود کرده اند تمامی کشورها را واین که در ظاهر تفاوتی بزرگ بین آنها می بینیم که یک دولتی ، کشوری کمونیسم هست ودیگری جمهوری یکی سکولارهست ودیگری...همه ی اینها به خاطر فریب مامردم جهان هست که خیال نکنیم دهکده ی جهانی ای وجوددارد و حاک نامرئی ای !درواقع همه ی کشورها توسط آنها اداره می شوند همه وهمه توسط امپراتور نامرئی آنها.

     هیچ کس از آنها چیزی نمی داند زیرا آنها برای  اینکه از خطر هرگونه شورش واعتراضی درامان باشند در متن یکی از پروتکلهای خود به تصویب رسانیده اند که ما باید همیشه مخفی باشیم واز پشت پرده برجهان حکومت کنیم ودر ظاهر افراد دیگری را که مطیع ماهستند (مثل رئیس جمهور کشورها ی آمریکا ،انگلیس ،روسیه و...)به کار گماریم تا اهداف مارا دسرتاسر جهان پیاده نمایند.

    نام حزب وگروه آنها بسیار بسیار مشهور هست مطمئنا آنرا بسیار شنیده اید فراماسونری !!یا ماسون وهمچنین علامتهاوآرمهای آنها هم بسیار بسیار رایج ومشهور اند علامتهای شیطان پرستی همچون ستاره پنج پر و صفحات شطرنج اگر به آرم پلیس فدرال آمریکا نگاهی کنید یک ستاره پنج پر هست اگر به نمای کلی پنتاگون نگاه نکنید به شکل یک ستاره ساخته شده اگر به شهر واتیکان که مرکز و پایتخت مسیحیت جهان در جهان هست نگاه کنید وپاپ اعظم در آنجا حضوردارد

وسط میدان آن یک نماد ستون ابلیسک را می بینید و تمامی پاپها مسیحیان مراکز بزرگ سازمانهای جهانی شرکتهای بین المللی  بانکهای تجاری همه وهمه زیر نظر آنها اداره می شوند

توسط امپراتور شوم ونا مرئی جهان که کسی از آنها چیزی نمی دانند و رد پایی هم ازخود به جای نمی گذارند.


انتقادات ،پیشنهادات ویاسوالات خودتان را برای ما ایمیل نمایید.

  

 

 


تگها: دهکده جهانی- کابالا- شیطان پرستی - صهیونیزم - جادوگری - یهود -آخرالزمان - جن گیری - ظهور - خدا - امام زمان - حکومت - فرا آخرالزمانی - فساد فحشا - فتنه

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.